חידון הדור קיבלוה

קיימנו בישיבה חידון ישיבתי מסכם בגמרא מסכת קידושין.